На какво гориво може да работи инсинератора?
Машините се предлагат на дизелово гориво, природен газ, био дизел, пропан-бутан и керосин.

Колко и какъв е остатъчният продукт от инсинерацията и как да постъпваме с него?
Като резултат от изгарянето остава пепел, която е между 2 до 5 % от изгорената маса. Пепелта е инертна и безвредна. Може да се депонира. Разпространа практика в много страни е пепелта да се разпръсква из полето като тор.

Могат ли инсинераторите да изгарят кръв?

Уейст Спектрум, Великобритания е световен лидер в производството на инсинератори и има разработени технически решения за всеки вид отпаден животински продукт. За изпаряването на кръв се монтират допълнителни устройства, които биват два вида; чрез впръскване или чрез изпарител в горивната камера. Свържете се с нас за повече информация.

Могат ли инсинераторите да изгарят кости, перушина, мазнина, черупки от яйца?

Инсинераторите са напълно адекватни за всякакъв вид странични животински продукти.

Какви допълнителни продукти се предлагат към инсинераторите?

Към инсинераторите с голям капацитет предлагаме всички съпътстващи системи за зареждане на отпадъците и почистване на пепелта. Предлагаме системи за периодичен и постоянен мониторинг на емисиите.

Какви филтри са необходими за работата на инсинератора?

Пречистването на дима в системата на Спектрум, не е чрез механично филтруване, а чрез най-съвременна система за окисление на емисиите в камера за вторично изгаряне. Не са необходими филтри или друг вид постоянен, допълнителен консуматив.
Вътрешна обвивка

Може ли да се използва получената топлина от инсинератора и за други цели?

Системата на Спектрум предлага не само евтивно и ефективно унищожаване на отпадъците от СЖП, но и възможности за използване на топлинната енергия от процеса. Към всеки един модел можем да предложим топлообменник газ-вода. Системата доставя “безплатна” гореща вода в големи количества и има кратък период на изплащане.

За повече информация, моля свържете се с нас.